Verslag eerste bijeenkomst Duurzaam Hilversum – 23 april

logo duurzaam hilversum2Een verslag van de brainstorm-avond ‘Duurzaam Hilversum’ van 23 april inclusief een overzicht van lopende initiatieven (deels aangevuld met voortschrijdend inzicht)

Eind april is er een brainstorm/inventarisatie-avond geweest voor duurzaamheidsinitiatieven in Hilversum. Aanwezig waren 15 personen vanuit diverse wijken, waarvan een deel van buiten Hilversum.
Na een voorstelrondje werd kort getoond wat er mogelijk is op samenwerkingsgebied op energie-gebied. Watt Nu, Texel Energie, Energiek Velsen (de presentatie is op te vragen bij ondergetekende).

Voordelen van een (energie-)coöperatie in het kort:
# Van en voor leden, # lokaal voor lokaal, # dichtbij, # aanspreekbaar, # te controleren,
# Het is mogelijk zelf actief mee te werken aan projecten.
# Een cooperatie mag wel winst maken als je het ten goede laat komen van de organisatie.
# Transparantie: weten wat je ervoor terug krijgt. Waar komt het daadwerkelijk vandaan.

Specifieke mogelijkheden:
a) KIEK
Collectief slim omgaan met energie > energiegemeenschap. Onderling uitwisselen van energie mogelijk. Smart Grid.
b) Postcoderoos
Centrale opweklocatie met aandeelhouders/investeerders uit de buurt
Wanneer u met een collectief heeft geïnvesteerd in een opwekinstallatie op een centrale locatie is het mogelijk onderling de opbrengst te verdelen. Bijvoorbeeld bij zonnepanelen op het dak van een school, kerk of wijkgebouw. Zie bijvoorbeeld: http://www.energieaandeel.nl/
c) Coöperatie als innovatief en verbindend platform
(de Powerpoint-bijlage ‘Energie GenV io 23042014 van Henk Smit’ is op te vragen bij ondergetekende)

 

Opvallende bestaande initiatieven in Hilversum:
(*) Anna’s Hoeve: collectief particulier opdrachtgeverschap bij de nieuwbouw: http://www.almansweide.nl/ > Duurzaam bouwen.
(*) Hilversumse Meent: coöperatieve activiteiten Hilversumse Meent: www.meentkracht.nl > zie ook verderop in deze mail

 

Losse opmerkingen uit de brainstorm:
Diverse malen valt de term; de juiste schaalgrootte bereiken.
Wat dat is verschilt per wijk, maar ook per initiatief, of zelfs per persoon.

Wat willen we als energie coöperatie
– 100% duurzaam.
– Lokaal
– Binnen de woonplaats samen oppakken.
– Dingen doen die geld opleveren.
– Ontzorgen.
– Zorg voor de kinderen.
– medestanders zoeken om loket te starten waar het ontzorgen kan plaatsvinden.
– Zuinig zijn op energie en materialen.
– Concreet en heldere handvaten geven aan de mensen om zuinig te zijn.
– Samen.
– Duurzaamheid, betrokkenheid en besparing van kosten.
– Betrouwbare informatie
– Meervoudig waardecreatie
– Eigenaarschap creëren.
– Re-using en de-using.
– Transparantie
Wat gaan we nu doen?
Niet iedereen is zo ver om nu al een coöperatie op te starten. Hierbij speelt ook mee dat je dan ook moet weten wat je samen wilt gaan doen, en zover zijn we duidelijk nog niet.
Wat zouden we nu kunnen doen?

(1) Tijdens de bijeenkomst wordt geconstateerd dat het initiatief uit de Meent dusdanig ver in de stijgers staat dat dat een mooie pilot is, Hilversum Verbonden zal dit initiatief gaan ondersteunen.  Info: www.meentkracht.nl
Concreet: 6 themateams uit de Meent onderzoeken de mogelijkheden in hun wijk voor burgerkracht-actie op het gebied van zorg, urban farming, woning onderhoud, ecologie en energie, ruilhandel en jeugd.

Meest concrete thema: woning onderhoud/energiebesparende maatregelen aan de eigen woning.
Huis-aan-huis-brief van de gemeente + zaterdag 28 juni: flyer-actie in de Meent + dinsdag 1 juli: info-avond over collectieve inkoop van groot-onderhoud aan de woning
Dit alles met ondersteuning van gemeente Hilversum, Hoom en Hilversum Verbonden.
Wanneer mensen popelen om iets te doen: op 28 juni en 1 juli is alle hulp welkom!

Mensen moeten uiteindelijk zelf de knoop doorhakken dat ze mee willen doen.
Doelen van meentkracht tov energie-besparende maatregelen zijn nu:
i) Mensen over de streep trekken om tot het nemen van maatregelen over te gaan
ii) Concreet benefits voor de mensen inzichtelijk maken (dmv uitgewerkte voorbeelden van huizen uit de wijk)
iii) Mensen eigenaar maken van een stukje actie.

(2) Henk Smit gaat verder met het opzetten van een coöperatie www.energieGenV.nl

(3) Voor Hilversum gaat gezocht worden naar andere projecten, waarbij gedeeltelijk geleund kan worden op de concrete ervaringen elders zoals in de Meent.

ALLE IDEEEN HIERVOOR BLIJVEN WELKOM

Aernoud Olde noemt de mogelijkheid van het aanleggen van een collectief zonnepanelen-dak. Inmiddels kan geconstateerd worden dat het idee van een collectief zonnepanelen-dak een reële optie is, en dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van de ‘postcoderoos’-regeling (waar overigens landelijk veel kritiek op is).
Met de Morgensterkerk aan de Seinstraat is contact geweest over het in gebruik nemen van hun dak. Dit dak is zeer geschikt en gebruikers/eigenaars van het gebouw willen graag meedenken of dit te realiseren is. Medio augustus vindt hierover een nader oriënterend gesprek plaats.

Los van de beschikbaarheid van dit dak, zouden er meer collectieve daken (scholen, bedrijven, de brandweerkazerne of andere (semi-)overheidsgebouwen, sportkantines) benaderd kunnen worden voor het aanleggen van een zonne-energie-centrale.

(4) Er dient een vervolgavond te komen want daarvoor is duidelijk voldoende animo (zie hieronder)
In de tussentijd kan verder gezocht worden naar mogelijkheden om concreet aan de slag te gaan.

 

Uitnodiging voor een vervolg

Wanneer? Dinsdag 26 augustus vanaf 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)
Waar ? Good2Connect-plaza, Noorderweg 2 in Hilversum (gebouw Santbergen, aan Oosterspoorplein, ingang straatzijde)
Voor wie? Iedereen die belangstelling heeft om mee te denken en of te doen aan duurzaamheids-bevordering in Hilversum

Aanmelden: <HIER>

 

Met vriendelijke groet,

Aernoud Olde
Hilversum Verbonden / Duurzaam Hilversum

06-12505498  /  aernoud@hilversumverbonden.nl

 

Speak Your Mind

*