Kernwaarden, visie, missie

(geformuleerd december 2014)

a) Inleiding

Gelijk met het opstellen van het jaarverslag 2013 heeft het bestuur van Stichting Hilversum Verbonden diverse toekomstperspectieven onderzocht. Welke rol Hilversum Verbonden gaat spelen met betrekking tot burgerparticipatie is aan de Hilversumse samenleving, maar het bestuur van Stichting Hilversum Verbonden wil voor de eigen organisatie piketpaaltjes slaan; ‘Waar staan wij voor’?

Dit hebben wij getracht vast te leggen in onderstaande 3 paragrafen, met de intentie om met hiermee nieuwe bestuursleden te benaderen, met als doel dat begin 2015 een nieuw bestuur aantreedt dat breed is ingebed in de Hilversumse samenleving.

b) Kernwaarden Hilversum Verbonden

  • Voor Hilversummers, door Hilversummers;
  • Gericht op het tot stand brengen van activiteiten en initiatieven waarmee mensen en ideeën bij elkaar gebracht worden;
  • Gericht op een duurzame samenleving;
  • Gericht op het activeren van Hilversummers en het betrekken van Hilversummers bij hun eigen leefomgeving
  • Zonder politieke kleur.

c) Visie Hilversum Verbonden

Hilversum is een stad in transitie. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de wereld verandert. Termen als transitie in het sociaal domein, decentralisaties en participatie samenleving worden veel besproken. Het Hilversum van de toekomst wordt echter niet ontworpen op de tekentafel, maar ontstaat vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen. Het is deze kracht die zichtbaar moet worden en welke gefaciliteerd dient te worden.

Door bestaande en nieuwe initiatieven zichtbaar te maken en initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid, duurzaamheid en zelfs aan innovatie. Klein is het nieuwe groot en het delen van kennis en ervaring met anderen wordt steeds belangrijker.

Hilversum Verbonden ziet een stad ontstaan waar mensen enerzijds via werk, vrienden, hobby’s en (social) media onderdeel zijn van de Global Society, maar anderzijds via een breed scala aan verenigingen, coöperaties en allerlei andere samenwerkingsverbanden op wijkniveau met elkaar in verbinding staan. Zij geven lokaal, naar eigen inzicht, vorm aan hun eigen leven en aan hun omgeving, met respect voor de mensen om hen heen en uitgaande van hun eigen kracht en de eigen tekortkomingen.

In deze nieuwe samenleving hebben mensen meerdere rollen; je bent vrijwilliger en je bent professional, je bent consument en je bent producent, je ondersteunt anderen en anderen ondersteunen jou. Kortom; een Hilversumse samenleving waar mensen duurzaam samenleven, waar mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen welbevinden, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor hun buren en voor hun buurt.

Hilversum Verbonden wil in deze transformatie een katalysator zijn, een versneller van het proces. Dit doet zij door mensen met elkaar in contact te brengen en samenwerking te stimuleren, door nieuwe initiatieven te ondersteunen, door vernieuwers te faciliteren, door mensen te informeren over wat er in de samenleving georganiseerd wordt en vooral door mensen te activeren en over te halen ook bij te dragen aan deze samenleving. Kortom; Hilversum Verbonden draagt bij aan het proces om te komen tot een duurzaam Hilversum

d) Missie Hilversum Verbonden

Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken.