Jaarverslag 2013 … … en toekomstperspectief Hilversum Verbonden

Dit jaarverslag bevat een overzicht van de activiteiten en de besteding van de middelen over de periode vanaf de oprichting van de Stichting Hilversum Verbonden op 21 juni 2013 tot en met 31 december 2013. Vervolgens zal stilgestaan worden bij voorgeschiedenis van de oprichting van de stichting en wordt afgesloten met een verkenning van de toekomst van Hilversum Verbonden.

Inhoudsopgave jaarverslag 2013:hilversum_verbonden_logo-e1.jpg

 1. Doel van de Stichting
 2. Activiteiten
  • Repair Café
  • Café Hilversum
  • Maatschappelijke Beursvloer Hilversum
  • Overige initiatieven en activiteiten van HV (in 2013)
  • Communicatie
 3. Organisatie, bestuur, vrijwilligers en partners
 4. Financiën
 5. Historie
 6. De toekomst van Hilversum Verbonden
  • Inleiding
  • Kernwaarden Hilversum Verbonden
  • Visie Hilversum Verbonden
  • Missie Hilversum Verbonden

 

1. Doel van de stichting

Hilversum Verbonden heeft als doel de sociale samenhang in Hilversum te bevorderen door het samenbrengen, ondersteunen en initiëren van sociale netwerken en maatschappelijke initiatieven.

2. Activiteiten

In de verslagperiode (21 juni tot 31 december 2013) vonden de volgende activiteiten plaats in Hilversum waar Hilversum Verbonden bij betrokken was.

   2.1 Repair Café Hilversum

Op 8 juni 2013 is het Repair Café Hilversum vanTeam RepairCafe Hilversum start gegaan conform de officiële landelijke richtlijnen van de Stichting Repair Café Nederland. In 2013 vonden er in 6 Repair Café’s plaats, waarvan de eerste in Café Dudok, en de overige bijeenkomsten vonden plaats in wijkcentrum Nova Zembla in de Riebeeck.

Het Repair Café Hilversum kwam in het voorjaar van 2013 tot stand dankzij een oproep van Anne Elberse van Versa Welzijn binnen de Linked In groep Hilversum Verbonden, hetgeen enthousiast opgepakt werd door Hilversum Verbonden, die vervolgens LETS het Gooi benaderde om gezamenlijk Repair Café Hilversum gestalte te geven. Een kernteam van 5 personen is vervolgens aan de slag gegaan om Repair Café Hilversum definitief gestalte te geven. Er bleek enthousiasme te zijn om dit vriendelijke sociale initiatief in Hilversum vorm te geven.

RC-Logo-Hilversum-rgbVrijwilligers werden gezocht en gevonden, die op regelmatige basis wilden komen repareren. Versa Welzijn stelde de accommodatie wijkcentrum Nova Zembla beschikbaar dat de vaste locatie voor Repair Café Hilversum werd. Naast het beschikbaar stellen van ruimte en persoonlijke aanwezigheid, ondersteunt Versa Welzijn Repair Café Hilversum ook met drukwerk en andere zaken. Het vrijwilligersteam bestaat uit een kernploeg van 32 personen, die afwisselend komen repareren, de receptie bemannen en gastvrouw zijn voor het inschenken van een kopje koffie of anderzijds. Gesteld kan worden dat het reparateursteam over een hoge mate van kennis bezit om vrijwel alle reparatieklussen te kunnen aanpakken.

Repair-Cafe-Sfeerbeeld-1024x768In 2013 vonden zo’n 200 Hilversummers hun weg naar het Repair Café en boden een variëteit aan reparaties aan van rits aanzetten tot en met het weer aan de praat krijgen van een keyboard. Van de 200 aangeboden kapotte apparaten (huishoudelijk, audio, naai-herstelwerk, hout, kinderspeelgoed en fietsen) kon circa 80% gerepareerd terug mee naar huis.

 

   2.2 Café Hilversum

In de verslagperiode heeft Hilversum Verbonden 4X een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarvan de laatste onder de nieuwe naam ‘Café Hilversum’. In deze periode groeide Het Podium aan de Herenstraat uit tot de vaste plaats van samenkomst.

IMG_1465De intentie om iedere maand op de 3e vrijdag van de maand een bijeenkomst te organiseren werd redelijk waargemaakt. De laatste bijeenkomst op 20 december moest helaas afgelast worden vanwege het plotselinge faillissement van Het Podium.

De goedbezochte bijeenkomst van 21 juni (bijna 30 belangstellenden) had een vrij feestelijk karakter omdat eerder die dag de Stichting Hilversum Verbonden opgericht was en omdat er een fles ‘Gooisch Blond’ uitgereikt kon worden aan het 1.000ste lid van de LinkedIn groep.

Op 20 september stond de aanstaande beursvloer centraal, en tijdens de bijeenkomst op 13 november hield Menno Karres een levendige workshop over goed inkopen.

   2.3 Maatschappelijke Beursvloer Hilversum

IMG_1477Met een kleine 200 deelnemers was de beursvloer in 2013 een groot succes. In totaal zijn er 81 officiële matches gesloten met een totale maatschappelijke waarde van ruim euro 36.000 (exclusief de tegenprestaties). Naast de geregistreerde matches zijn er talloze nieuwe contacten gelegd tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Belangrijkste te verbeteren punten:

enquete 2013 resultaten

 • Meer bedrijven betrekken bij de beursvloer;
 • De effectiviteit van de match-makers verhogen d.m.v. een betere briefing
  Efficiëntere registratie bij binnenkomst;
 • De vindbaarheid van deelnemers verbeteren;
 • Meer digitale ondersteuning van de deelnemers en de matchmakers;
 • De locatie was erg gehorig;
 • Berekening van de waarde van de matches beter voorbereiden.

Maatschappelijke Beursvloer 1-lr

 

   2.4 Overige initiatieven/activiteiten HV

Burgerparticipatie: na de succesvolle Versa Welzijns-middag over burgerparticipatie met Jim Diers in maart 2013 sprak het bestuur van Hilversum Verbonden de intentie uit om het thema burgerparticipatie op te pakken. Op 6 september organiseerde Hilversum Verbonden hiertoe bij het Ondernemershuys een discussie tussen ambtenaren, welzijnswerkers en diverse maatschappelijk actieve medewerkers over de rol van de overheid ten opzichte van burgerparticipatie. Dit als tussenstap richting een grotere bijeenkomst over dit onderwerp in februari 2014.

Vrijetijdsmarkt: in september nam ‘HV’ deel aan de vrijetijdsmarkt op de Groest. Doel van deze kraam was het zoeken van medestanders en bekendheid geven aan het Repair Café en de Beursvloer.

1000 volgers twitterOndersteunen andere initiatieven: een van de doelstellingen van ‘HV’ is het ondersteunen van Hilversumse initiatieven. De LinkedIn-groep staat wat dat betreft permanent beschikbaar voor derden, maar ook via ons Twitter-account en in mindere mate via de website en het Facebook-account worden regelmatig in Hilversum georganiseerde activiteiten publicitair ondersteund. Voor deze werkwijze ontvangt ‘Hilversum Verbonden’ regelmatig complimenten. Het bestuur gaat hiermee zeker door.

BMB: het interculturele platform Bekend Maakt Bemind (BMB) is sinds 2005 actief in Hilversum. Dit platform is een informele ontmoetingsplek voor personen en organisaties die het belangrijk vinden dat de contacten verbeteren tussen Hilversummers met diverse culturele en religieuze achtergronden. Omdat het platform verlegen zat om een organisatorische inbedding heeft Hilversum Verbonden aangeBMB logoboden dat BMB desgewenst gebruik kan maken van de faciliteiten van ‘HV’. Samen willen we actief bijdragen aan een tolerant en hartelijk Hilversum.

Urban Farming 035: tijdens een HV-netwerkbijeenkomst komt het onderwerp op het in de stad verbouwen van groente. Meerdere mensen blijken hier affiniteit mee te hebben en Menno Karres biedt aan een brainstorm hierover te faciliteren. Urban Farming 035 is geboren en binnen de kortste keren staat er een aparte organisatie en zijn er meerdere locaties met groente-bakken.

Hilversum Verbindt: sinds 2012 draagt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hilversum welke zij samen met ondernemersvereniging BV Hilversum organiseert de naam ‘Hilversum Verbindt’. Hoewel de naamovereenkomst wel heel sterk is en dit ieder jaar weer tot misverstanden leidt (mensen denken prompt dat wij de bijeenkomst organiseren, of dat HV een initiatief van de gemeente is), waardeert het bestuur van Hilversum Verbonden deze poging van de gemeente om Hilversum Verbonden meer naamsbekendheid te bezorgen en roept HV haar netwerk ieder jaar weer op om naar de nieuwjaarsbijeenkomst te gaan.

 

2.5 Communicatie

Communicatie is geen doel op zich, maar is wel essentieel voor het functioneren van Hilversum Verbonden als geheel. Het belang van professionele ogende communicatie wordt door het bestuur van HV ook zeer hoog ingeschat. Het bestuur moet zelfs constateren dat communicatie meer tijd vraagt dan het organiseren van onze activiteiten.

De voornaamste communicatiemiddelen die ‘HV’ ter beschikking staan zijn het LinkedIn-account, de Facebook-pagina, de eigen website, nieuwsbrieven, persberichten en de diverse Twitter-accounts. Zo beheert Hilversum Verbonden naast haar eigen account (@hsumverb), aparte social media accounts voor Repair Café Hilversum, Beursvloer Hilversum en Duurzaam Hilversum.

Via de diverse kanalen bereikt HV maandelijks ruim duizend Hilversummers, een aantal dat wij graag verder op zouden willen voeren. In 2013 is getracht aparte communicatie-specialisten binnen te halen in de kerngroep, maar kandidaten haken af zodra duidelijk wordt dat wij geen substantiële vergoeding kunnen bieden voor de gevraagde inspanningen.

3. Organisatie, bestuur, vrijwilligers en partners

Het bestuur van de Stichting Hilversum Verbonden bestond in 2013 uit:

Aernoud Olde                 Voorzitter

Miranda de Wit               Secretaris

Rigo Stegeman                Penningmeester

 

Dit stichtingsbestuur werd ondersteund door 4 vaste vrijwilligers:

Daniel Wichers               Buy one Extra / Handel in het Gooi         Algemene ondersteuning

Martijn Baltes                 Vlot en Goed                                              Front End Website

Rob Schultheiss             Aandacht communicatie                           Layout drukwerk en logo’s

Hidde Fennema             Atomos                                                        Back End beursvloer-systeem

 

Daarnaast werd de stichting in 2013 bij de diverse activiteiten in totaal ondersteund door ruim 50 vrijwilligers en diverse partner-organisaties. Zonder hun steun en inzet bestaat er geen Hilversum Verbonden. Wij willen noemen:

folder 2011.inddLETS het Gooi, onze sociaal partner. LETS is een ruilkring waar mensen elkaar met gesloten beurs diensten bewijzen. De individuele LETS-leden leverden zowel bij de Repair Café’s als bij de beursvloer een essentiële bijdrage.

Weblogo-VersaVersa Welzijn, de regionale welzijnsorganisatie is samen met LETS het Gooi onze vaste partner bij het organiseren van het Repair Café. Dankzij Versa beschikt het Repair Café altijd over een locatie en ondersteunt Versa de publiciteit.

En tenslotte natuurlijk de founders van de maatschappelijke beursvloer in 2013:

footer-founders-2

4. Financiën

De Stichting Hilversum Verbonden sluit het boekjaar 2013 af met een positief saldo van euro 23,77 Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ‘reservering onvoorzien’

De balans per 31 december 2013 luidt:

Balans Stichting Hilversum Verbonden d.d. 31 december 2013
Activa       Passiva    
banksaldo 474 Reserve onvoorzien 24
Uit te betalen vrijwilligers-vergoedingen 450
Totaal activa 474 Totaal Passiva 474

resultatenrekening HV 2013

5. Historie

Hilversum Verbonden werd op 7 oktober 2008 als LinkedIn-groep onder de naam ‘Hilversum mediastad en dorp in het groen’ opgestart door Aernoud Olde. Met het toetreden van Miranda de Wit tot de actieve kern in het voorjaar van 2010 werden op 21 mei 2010 de netwerkborrels geïntroduceerd met een zeer goed bezochte borrel op het terras van Luno. De persoonlijke ontmoeting bleek essentieel voor een online-community. In 2010 volgden nog 3 netwerkbijeenkomsten, en sindsdien is dit een terugkerende activiteit geworden van ‘HV’. De netwerkbijeenkomsten kregen later zelfs een naam; ‘Café Hilversum’.

Ondertussen werd in mei 2010 vanuit Hilversum Verbonden een subgroep opgericht; ‘Duurzaam Hilversum’. Doel was draagvlak te creëren voor nieuwe burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Buiten een stand op de kerstmarkt in 2010 in de Oude Haven kwam hier op dat moment geen actie uit voort, en de subgroep leidde jarenlang een slapend bestaan.

Op 13 januari 2011 volgde een eerste ‘HV’-discussie-avond met als thema ‘Bereikbaarheid van Hilversum’. Binnen de groeiende groep van regelmatige bezoekers van de bijeenkomsten ontstond in die tijd ook een discussie over de toekomst van de groep. Moeten we gaan samenwerken met andere groepen? Dekt de naam de lading wel? Op wie richt de groep zich?

Deze vragen bleken niet eenvoudig te beantwoorden. Over de naam werd als eerst een knoop doorgehakt; begin 2011 werd de naam gewijzigd in ‘Hilversum Verbonden’, met in de toelichting: Doel van de groep is dat mensen hun verbondenheid met Hilversum kunnen tonen en zodoende de sociale samenhang in Hilversum kunnen vergroten.

Het bleef echter een LinkedIn-gebeuren. Het ledental steeg vrij snel door naar 500 leden, maar het bleef beperkt tot ‘een digitaal dorpshuis’. Om de behoefte aan meer af te tasten vond in december 2011 een aparte avond plaats met maatschappelijk actieve mensen. Centrale vraag: is er behoefte aan meer? Geen eenduidige antwoorden, maar er werd wel een waardevolle constatering gedaan; ‘Het lijkt wel alsof er muren tussen alle initiatieven staan en eigenlijk baalt iedereen daarvan’. Uitgesproken wordt echter ook dat er geen behoefte is aan een nieuw platform.

Aernoud bij PechaKucha feb 2012Initiatiefnemer Aernoud Olde doet tijdens de eerste Pecha Kucha-avond in februari 2012 een nieuwe poging te verwoorden wat ‘Hilversum Verbonden’ kan zijn. Het idee van een aparte organisatie die initiatieven van derden ondersteund komt tot stand, een idee dat in de maanden daarna verder uitgewerkt wordt en her en der besproken wordt. Samengevat houdt het plan in:

Een stichting van en door inwoners van Hilversum, waar burgers met een idee voor een burgerinitiatief zich kunnen melden, waar dan kort met hen wordt meegedacht over de vraag hoe hun idee vorm zou kunnen krijgen en of er anderen in Hilversum bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Bij deze stichting zouden dan ook verenigingen (sport, buurt, cultuur, goede doelen, etc.) kunnen aankloppen wanneer zij behoefte hebben aan contact met andere verenigingen, en er zou geholpen kunnen worden met het vinden van de juiste contactpersonen. Zo nodig kan de stichting verder optreden als organisator van discussie-bijeenkomsten over Hilversumse thema’s.

In een jaar tijd worden daarna stappen gezet; een twitter-account wordt aangemaakt, een logo ontworpen (met dank aan Rob Schultheiss) en een website wordt ingericht (met dank aan Martijn Baltus) en er wordt gezocht naar mensen die het kernteam willen versterken. Diverse belangstellenden haken af voor een actieve rol, maar met de sociaal ondernemer Rigo Stegeman is er een klik en besloten wordt de handen ineen te slaan. Ook Daniel Wichers sluit zich aan bij de kerngroep en gevieren worden afspraken gemaakt over mogelijke activiteiten en inzet.

Op 30 november 2012 volgt tijdens een drukbezochte netwerkbijeenkomst bij ‘van Drimmelen’ de presentatie van de grotere kerngroep. De bijeenkomst trekt een veel jonger publiek en is dynamischer dankzij een ‘durf-te-vragen’-sessie. Ook presenteert ‘HV’ zichzelf; een platform waarbinnen nieuwe ideeën vorm kunnen krijgen en broedplaatsen kunnen ontstaan. Een netwerk bieden aan mensen om -1- Ideeën te delen, -2- Mensen bij elkaar te brengen en te verbinden en -3- Samen te werken.

Hoewel het teleurstellend was dat in de maanden daarna de kerngroep niet verder groeit, blijkt de nieuwe opzet wel een succes. Hierdoor kon Repair Café Hilversum opstarten en kon er in november 2013 een Maatschappelijke Beursvloer worden georganiseerd mede dankzij financiële ondersteuning van gemeente Hilversum, Rabobank en de Alliantie. Met het organiseren van de Beursvloer ontstaat de noodzaak om een en ander te formaliseren; de Stichting Hilversum Verbonden wordt opgericht op 21 juni 2013.

 

6. De toekomst van Hilversum Verbonden

6.1 Inleiding

Gelijk met het opstellen van dit jaarverslag heeft het bestuur van Stichting Hilversum Verbonden diverse toekomstperspectieven onderzocht. Welke rol Hilversum Verbonden gaat spelen met betrekking tot burgerparticipatie is aan de Hilversumse samenleving, maar het bestuur van Stichting Hilversum Verbonden wil voor de eigen organisatie piketpaaltjes slaan; ‘Waar staan wij voor’?

Dit hebben wij getracht vast te leggen in onderstaande 3 paragrafen, met de intentie om met hiermee nieuwe bestuursleden te benaderen, met als doel dat begin 2015 een nieuw bestuur aantreedt dat breed is ingebed in de Hilversumse samenleving.

6.2 Kernwaarden Hilversum Verbonden

 • Voor Hilversummers, door Hilversummers;
 • Gericht op het tot stand brengen van activiteiten en initiatieven waarmee mensen en ideeën bij elkaar gebracht worden;
 • Gericht op een duurzame samenleving;
 • Gericht op het activeren van Hilversummers en het betrekken van Hilversummers bij hun eigen leefomgeving
 • Zonder politieke kleur.

 

6.3 Visie Hilversum Verbonden

Hilversum is een stad in transitie. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de wereld verandert. Termen als transitie in het sociaal domein, decentralisaties en participatie samenleving worden veel besproken. Het Hilversum van de toekomst wordt echter niet ontworpen op de tekentafel, maar ontstaat vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen. Het is deze kracht die zichtbaar moet worden en welke gefaciliteerd dient te worden.

Door bestaande en nieuwe initiatieven zichtbaar te maken en initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid, duurzaamheid en zelfs aan innovatie. Klein is het nieuwe groot en het delen van kennis en ervaring met anderen wordt steeds belangrijker.

Hilversum Verbonden ziet een stad ontstaan waar mensen enerzijds via werk, vrienden, hobby’s en (social) media onderdeel zijn van de Global Society, maar anderzijds via een breed scala aan verenigingen, coöperaties en allerlei andere samenwerkingsverbanden op wijkniveau met elkaar in verbinding staan. Zij geven lokaal, naar eigen inzicht, vorm aan hun eigen leven en aan hun omgeving, met respect voor de mensen om hen heen en uitgaande van hun eigen kracht en de eigen tekortkomingen.

In deze nieuwe samenleving hebben mensen meerdere rollen; je bent vrijwilliger en je bent professional, je bent consument en je bent producent, je ondersteunt anderen en anderen ondersteunen jou. Kortom; een Hilversumse samenleving waar mensen duurzaam samenleven, waar mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen welbevinden, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor hun buren en voor hun buurt.

Hilversum Verbonden wil in deze transformatie een katalysator zijn, een versneller van het proces. Dit doet zij door mensen met elkaar in contact te brengen en samenwerking te stimuleren, door nieuwe initiatieven te ondersteunen, door vernieuwers te faciliteren, door mensen te informeren over wat er in de samenleving georganiseerd wordt en vooral door mensen te activeren en over te halen ook bij te dragen aan deze samenleving. Kortom; Hilversum Verbonden draagt bij aan het proces om te komen tot een duurzaam Hilversum

 

6.4  Missie Hilversum Verbonden

Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken.

Comments

 1. Mooi verslag, goed om kennis van te nemen en te zien wat Hsum Verbonden al aan concrete resultaten bijdroeg.
  Gefeliciteerd met de mooie klanttevredenheidcijfers rond de maatschappelijke beursvloer.
  Als de agenda’s in 2015 beter blijken te matchen, vermoed ik dat de Hilversumse Meent dan wel acte de presence gaat geven op de beurs.

Speak Your Mind

*